Αναζητήστε :
 

Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγυήσεις.

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από τις επίσημες εγγυήσεις καλής λειτουργίας των αντίστοιχων επίσημων αντιπροσωπειών Ελλάδος.

Οι κανόνες & η διάρκεια κάλυψης της εγγύησης ορίζονται από την αρμόδια αντιπροσωπεία, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος που αντιπροσωπεύει, αλλά και για το διάστημα κάλυψης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα με το κάποιο προϊόν, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνείτε πρώτα μαζί μας και να μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Θα φροντίσουμε να σας καθοδηγήσουμε με τα σωστά & απαραίτητα βήματα προκειμένου να μην ταλαιπωρήστε χωρίς λόγο και αιτία.

Απαραίτητη προϋπόθεση και αποδεικτικό για την κάλυψη σας είναι η απόδειξη λιανικής ή το τιμολογίου πώλησης της εκάστοτε αγορά σας.

To Unimarket, αν και μη συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις πωλήσεως των αγαθών/υπηρεσιών, εγγυάται με το παρόν να επιστρέψει την αξία της αγοράς σε σας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Eάν ο πωλητής (Τρίτος Πάροχος) δεν παραδώσει το αγαθό/υπηρεσία αν και ο χρήστης έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του περί καταβολής του τιμήματος ή δεν παραδώσει το αγαθό /υπηρεσία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ή ιδιότητές τους έτσι όπως περιγράφονταν στην προσφορά

– Εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά μέσα από την ιστοσελίδα μας

– Έαν ο χρήστης αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μέλος ενός εκ των Συλλόγων

– Κατόπιν αιτήματος του Unimarket ο χρήστης οφείλει να παρέχει στην εταιρεία κάθε δικαιολογητικό, απόδειξη, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα ή και το ίδιο το αγαθό για την εκκαθάριση της συναλλαγής. Ο χρήστης πρέπει ομοίως να εκχωρήσει στην  εταιρεία όλες τις αξιώσεις του από την ελλαττωματική συναλλαγή εναντίον του πωλητή (Τρίτου Παρόχου)