Αναζητήστε :
 

Πρόγραμμα Unimarket

Το Πρόγραμμα Unimarket

Η χρήση του Προγράμματος UNIMARKET υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας (θα τους βρείτε εδώ).

Η 33 Communication θέτει στη διάθεσή σας τη χρήση του Προγράμματος UNIMARKET στο οποίο εσείς ως χρήστες και κάθε τρίτος συνεργάτης της 33 Communication (τρίτοι πάροχοι) συμμετέχετε στο Πρόγραμμα προκειμένου να πραγματοποιήσετε αγορές σε προνομιακές τιμές. Σε αυτό το πλαίσιο, η 33 Communication δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση αγορών αλλά διαμεσολαβεί μέσω της χρήσης της πλατφόρμας της για τη διάθεση των υπηρεσιών των τρίτων παρόχων προς εσάς, τους χρήστες, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που οι τρίτοι πάροχοι καθορίζουν στις οικείες ιστοσελίδες τους. Η 33 Communication επιθυμώντας ωστόσο να παρέχει αυξημένη ασφάλεια στις συναλλαγές σας που θα πραγματοποιήσετε μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα δηλώνει ρητά ότι θα έχει την ιδιότητα του Εγγυητή στη διαδικασία παραλαβής/αποστολής από τα καταστήματά των τρίτων παρόχων και παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών/παρασχεθεισών υπηρεσιών στην δηλωθείσα από τους χρήστες διεύθυνση παράδοσης (άρθρο 5).

Δυνατότητα συμμετοχής

Μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα UNIMARKET αυστηρά και αποκλειστικά μόνο όσοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους γενικούς όρους χρήσης αυτής.

Ρόλος της 33 Communication

Εσείς, ως χρήστες, δίνετε την εντολή στην 33 Communication να μεσολαβήσει για την παρουσίαση των αγαθών/υπηρεσιών των τρίτων παρόχων στην ιστοσελίδα www.unimarket.gr και για την παροχή των επιλεγμένων αγαθών/υπηρεσιών από τους τρίτους παρόχους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί καθορίζουν στις ιστοσελίδες τους. Η 33 Communication δεν είναι ούτε ο πωλητής ούτε ο αγοραστής, απλά μεσολαβεί στην άρτια και νόμιμη επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους και ελέγχει τη διαδικασία παραλαβής/αποστολής και παράδοσης των αγαθών. Γι’αυτόν το λόγο, η 33 Communication σας προσκαλεί να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων των τρίτων παρόχων με τις οποίες παρέχουν τα αγαθά τους ή τις υπηρεσίες τους.

Απαγορευμένα αγαθά/υπηρεσίες – Απόσυρση περιεχομένου

Όλα τα αγαθά/υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα της 33 Communication ελέγχονται για το νόμιμο της προσφοράς τους από την εταιρεία μας. Απαγορεύεται η προώθηση αγαθών/υπηρεσιών η οποία είναι αντίθετη στο νόμο ή τα χρηστά ήθη. Η 33 Communication έχει το δικαίωμα να απαγορεύει και να διακόπτει κάθε μορφή αγοραπωλησίας αγαθών ή υπηρεσιών των οποίων η προσφορά, η διαφήμιση ή εμπορευματικοποίηση προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλου δικαιώματος που προσβάλλει την τιμή, την αξιοπρέπεια ή την προσωπικότητα του ατόμου, που παρακινούν την προνογραφία, που προωθούν το ρατσισμό ή κάθε μορφής βία, που είναι προϊόν κλοπής.

Η 33 Communication δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, σε ότι αφορά την ταυτότητα της 33 Communication. Αναφορικά με τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας της συναλλαγές, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρίσεις δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για παράνομο περιεχόμενο το οποίο έγινε διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας χωρίς να μας έχει γνωστοποιηθεί από τους τρίτους παρόχους ο παράνομος χαρακτήρας τους και έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αφαίρεση αυτού αμέσως μόλις κοινοποιηθεί το παράνομο αυτού.

Αποκλεισμός των συμμετεχόντων

Η 33 Communication έχει το δικαίωμα άμεσα να αποκλείει οποιονδήποτε παραβιάζει τους όρους του παρόντος προγράμματος και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, να απαγορεύει την πρόσβαση σε όσους δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και να διακόπτει οποιαδήποτε προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας που παραβιάζει το νόμο ή τα χρηστά ήθη ή που αποδεδειγμένα προσβάλλει κάποιο δικαίωμα τρίτων.

Εγγύηση 33 Communication

Η 33 Communication στα πλαίσια των συναλλαγών από την ηλεκτρονική της πλατφόρμα δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων από τους Τρίτους Παρόχους, αλλά σας ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να σας ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η 33 Communication για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ιστοσελίδας της, αν και μη συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις πωλήσεως των αγαθών/υπηρεσιών, εγγυάται με το παρόν να επιστρέψει την αξία της αγοράς σε σας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
– εάν ο Τρίτος Πάροχος δεν παραδώσει το αγαθό/υπηρεσία αν και ο χρήστης έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του περί καταβολής του τιμήματος ή δεν παραδώσει το αγαθό /υπηρεσία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ή ιδιότητές τους έτσι όπως περιγράφονταν στην προσφορά

– Εάν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά μέσα απο την ιστοσελίδα μας

– Εάν ο χρήστης αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μέλος ενός εκ των Συλλόγων

– Κατόπιν αιτήματος της 33 Communication ο χρήστης οφείλει να παρέχει στην εταιρεία κάθε δικαιολογητικό, απόδειξη, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα ή και το ίδιο το αγαθό για την εκκαθάριση της συναλλαγής. Ο χρήστης πρέπει ομοίως να εκχωρήσει στην εταιρεία όλες τις αξιώσεις του από την ελαττωματική συναλλαγή εναντίον του Τρίτου Παρόχου

Διαδικασία συναλλαγών

Η 33 Communication μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους Τρίτους Παρόχους, δηλαδή σε τριτους οι οποίοι χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της προκειμένου να διαθέσουν/πωλήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε προνομιακές τιμές σε σας, ως χρήστες, να προωθήσουν τα Προϊόντα/Υπηρεσίες τους σε σας σε προνομιακές τιμές, όπως αυτά/αυτές ορίζονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί. Η 33 Communication δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή παρά μόνο συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των Τρίτων Παρόχων. Η 33 Communication δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της εκάστοτε συναλλαγής και με την ενεργό συμμετοχή σας και την αποδοχή της υπηρεσίας θεωρείται ότι αποδέχεστε όλους τους όρους της υπό κρίση συναλλαγής. Επίσης, η 33 Communication μπορεί να σας αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας και τις αγορές, για ενημερώσεις σχετικά με τη δικτυακή τοποθεσία και την υπηρεσία.

O Τρίτος Πάροχος εκδηλώνει ελεύθερα την βούλησή του να προβάλλει στην ιστοσελίδα μας τα αγαθά/ υπηρεσίες που επιθυμεί με τις προνομιακές τιμές. Κατά συνέπεια, ο Τρίτος Πάροχος δεσμεύεται να εκπληρώνει όλες τις απορρέοουσες από την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και περί εξ αποστάσεως πώλησης υποχρεώσεις του έναντί σας (πιο συγκεκριμένα, συμβουλευτείτε το άρθρο 4 του νόμου 2251/1994 όπως ισχύει. Ο Τρίτος Πάροχος οφείλει να περιγράψει με ακριβή και ειδικό τρόπο το αντικείμενο της πώλησης (τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού/υπηρεσίας, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής παράδοσης και εκτέλεσης). Η 33 Communication ενδέχεται να συνδράμει τον Τρίτο Πάροχο στην παρουσίαση των αγαθών/υπηρεσιών του μέσα από την πλατφόρμα βελτιώνοντας αισθητικά και μόνο το τελικό αποτέλεσμα προβολής των εικόνων των αγαθών/υπηρεσιών στην πλατφόρμα.

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για το αγαθό/υπηρεσία προς πώληση, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας αγοράς το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τα απαιτούμενα στοιχεία παραλαβής του αγαθού/υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων και την ενεργοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η οποία πρακτικά θα λαμβάνει χώρα αφού ο Χρήστης πατήσει το πλήκτρο “Ολοκλήρωση Παραγγελίας”), θα λαμβάνετε επιβεβαίωση της Παραγγελίας σας από εμάς η οποία θα περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα αγαθά/υπηρεσίες η πώληση των οποίων σας ενδιαφέρει (ποσότητα, συγκεκριμένες ιδιότητες, χρώμα, μάρκα κλπ) και τα πλήρη στοιχεία του Τρίτου Παρόχου (επωνυμία νομικού προσώπου, ΑΦΜ, διεύθυνση, email) ο οποίος θα εκτελέσει την Παραγγελία ως πωλητής. Η κάθε συναλλαγή ολοκληρώνεται με δύο τρόπους: με χρέωση πιστωτικής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, θα πρέπει να αποστείλετε με email στην 33 Communication αποδεικτικό της πληρωμής και η 33 Communication θα φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση πιστωτικής κάρτας, θα μεταφέρεστε αυτομάτως στον ιστότοπο του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο συνεργάζεται η 33 Communication, δηλαδή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, θα δίνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και θα δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα σας το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του αγαθού/υπηρεσίας μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη. Το ποσό αυτό θα δεσμεύεται από την 33 Communication στο όνομα και για λογαριασμό του Τρίτου Παρόχου και θα σας δίνεται πλήρης αναφορά των στοιχείων του Τρίτου Παρόχου στο αποδεικτικό συναλλαγής. Η 33 Communicaiton ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών.

Με την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, η 33 Communication ενημερώνει τον Τρίτο Πάροχο για κάθε παραγγελία και επικοινωνεί στον Τρίτο Πάροχο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποστολή των αγαθών/υπηρεσιών στον παραλήπτη τους. Το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη) στο οποίο θα περιέχεται η αξία της Παραγγελίας θα τιμολογείται απευθείας από τον Τρίτο Πάροχο προς εσας αλλά η διαδικασία συναλλαγής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσα από την πλατφόρμα της 33 Communication.
Ταυτόχρονα, η 33 Communication δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Τρίτου Παρόχου για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας σας με την αξία της παραγγελίας.

Η 33 Communication, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για καμία χρήση, επομένως πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία κάθε φορά που θέλετε να συμμετέχετε σε νέα παραγγελία στην οικεία ιστοσελίδα του παρόχου Επεξεργασίας Δεδομένων. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε θεωρείται ότι δεν ολοκληρώνετε την Παραγγελία.
Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη αυτή, δηλαδή με την Τράπεζα Πειραιώς.
Η 33 Communication δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Ο Τρίτος Πάροχος οφείλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από την λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας να αποστείλει προσηκόντως το αγαθό/υπηρεσία. O Τρίτος Πάροχος παρέχει στην 33 Communication κάθε απαραίτητη πληροφορία για την αποστολή της παραγγελίας και την παρακολούθηση της παραγγελίας (στο μέτρο του δυνατού).

Πολιτική ακύρωσης – Επιστροφές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορείτε να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αγαθού/υπηρεσίας με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο info@unimarket.gr) του αιτήματός του προς την 33 Communication. Ακολούθως, η 33 Communication, αφού επιβεβαιώσει πως δεν έχει γίνει χρήση του αγαθού/υπηρεσίας, θα σας επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της Παραγγελίας κατόπιν επικοινωνίας (email ή τηλεφωνικώς) και συνεννοήσεως μαζί σας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, δεν δικαιούστε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και η 33 Communication δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντί σας. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη, αναλαμβάνετε το κόστος επιστροφής του αγαθού, ενώ σε περίπτωση που η υπαναχώρηση είναι αιτιολογημένη διότι πχ. δεν έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες το αγαθό/υπηρεσία ή είναι ελαττωματικό, το κόστος επιστροφής του αγαθού το αναλαμβάνει η 33 Communication.

Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, πριν την αγορά να ζητήσετε εγγράφως μέσω email (εδώ) από την 33 Communication πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Εάν τυχόν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την παραγγελία του ή το αγαθό/υπηρεσία το οποίο προμηθεύτηκε από την ιστοσελία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 33 Comunication στο info@unimarket.gr. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ενημερώνεστε σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα σας επιστραφεί. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Τρίτο Πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης, τροποποίησης του αγαθού που προμηθεύτηκε ή για την επιστροφή χρημάτων, εάν και εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα.

Μπορείτε επίσης μετά την αγορά να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων που σας δίνει ο Αστικός Κώδικας σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το αγαθό /υπηρεσία έχει νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή δεν διαθέτει τις συνομολογημένες κατά την στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης πωλήσεως ιδιότητες. Εάν τυχόν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων που ο νόμος σας παρέχει, μπορείτε να επικοινωνήσει με την 33 Comunication στο info@unimarket.gr.
Στο πλαίσιο αυτό, η 33 Communication μεσολαβεί για τη φιλική διευθέτηση των ανακυπτόντων ζητημάτων και δεν ευθύνεται για κάθε ελαττωματικότητα ή αποτυχία των αγαθών/υπηρεσιών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, για τη μη συμμόρφωσή τους με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή τους, με την επιφύλαξη της εγγύησης του άρθρου 5

Τροποποίηση Όρων Συμμετοχής Προγράμματος

Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 33 Communication αφού γνωστοποιήσει την τροποποίηση αυτών στους τρίτους παρόχους και σε σας με προσωπικό email, με τη δημοσίευση και την ανάρτηση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Εκτός από την περίπτωση καταγγελίας από την 33 Communication ή από σας, η τροποποίηση θα εφαρμοσθεί αυτόματα από την ημερομηνία που θα δηλωθεί στην ιστοσελίδα.